فنجان گیاهی با نگهدارنده – آملون (

19,000 تومان

فنجان گیاهی با نگهدارنده – آملون (

628,600 تومان

لیوان گیاهی 200cc – آملون ( بسته 1

1,550 تومان

لیوان گیاهی 200cc – آملون ( بسته 2

3,100 تومان

لیوان گیاهی 200cc – آملون ( بسته 4

51,600 تومان

لیوان گیاهی 200cc – آملون ( کارتن

130,100 تومان

فنجان 120 سفید- صنایع پلاستیک خوزس

فنجان120سفیدصنایع پلاستیک خوزستان(

لیوان 100 شفاف _ صنایع پلاستیک خوز

لیوان 100cc – ps – 3gr – پیشگامان

لیوان 180 سی سی شفاف- تک ظرف (بسته

لیوان 180 شفاف - آیاتای (بسته 500

فنجان پذیرایی پریما – پرشیا پلاستی

فنجان پذیرایی پریما – پرشیا پلاستی

فنجان کلاستیک 220 لونا شفاف – کوشا

87,480 تومان

لیوان 220cc بلک لایت رنگی – کوشا (

لیوان 220cc بلک لایت سبز – کوشا (

لیوان 220cc بلک لایت نارنجی – کوشا

لیوان هویجی گلیژه 400cc-رویاپلاست

28,500 تومان

لیوان 100 شفاف صنایع پلاستیک خوزست

لیوان 300 سی سی آیس پک -صنایع پلاس

لیوان 80 سی سی شفاف- صنایع پلاستیک

لیوان آیس پک 400 شفاف- آذران ورق(ک

لیوان آیس پک 450 شفاف -آذران ورق(

لیوان 100cc – 3.5gr – ps – فردوس پ

لیوان 100cc – ps – 2.5gr – پیشگاما

لیوان 100cc – ps – 2.7gr – پیشگاما

لیوان 100cc – ps – 2.9gr – پیشگاما

لیوان 100cc – ps – 4gr – پیشگامان

لیوان 100cc – ps – 6gr – پیشگامان

لیوان 500 سی سی فوم پوشش های مصنوع

لیوان 500 سی سی فوم پوششهای مصنوعی

لیوان فوم 180 سی سی - آبشار(بسته 2

لیوان فوم 180 سی سی - آبشار(بسته 5

لیوان فوم 250 سی سی _آبشار (بسته 2

لیوان فوم 250 سی سی- آبشار(بسته 50

لیوان کاغذی 200cc طرح 1 – مدرسیان

لیوان کاغذی 200cc طرح 1 – مدرسیان

لیوان کاغذی 200cc طرح 2 – مدرسیان

لیوان کاغذی 200cc طرح 2 – مدرسیان

لیوان کاغذی 200cc طرح 3 – مدرسیان

لیوان کاغذی 200cc طرح 3 – مدرسیان

درب 140cc-جام پارس (کارتن 1000 عد

درب 500و 1000 کنگره دار-صنایع پلاس

درب جام بهار 360cc – کوشا (بسته 50

درب جام بهار 360cc – کوشا (کارتن 5

107,000 تومان

درب جام بهارک 230cc – کوشا ( بسته

9,900 تومان

درب جام بهارک 230cc – کوشا ( کارتن

198,000 تومان

جام آرین بیرنگ 230cc – کوشا (کارتن

170,300 تومان

جام آرین بیرنگ230cc – کوشا (بسته 2

13,100 تومان

جام آرین رنگی 230cc آبی – کوشا ( ب

14,600 تومان

جام آرین رنگی 230cc آبی – کوشا ( ک

189,800 تومان

جام آرین رنگی 230cc بنفش – کوشا (

14,600 تومان

جام آرین رنگی 230cc بنفش – کوشا (

189,800 تومان

بشقاب 207 آبی – ام جی ( کارتن 100

59,600 تومان

بشقاب 207 سبز – ام جی ( کارتن 100

59,600 تومان

بشقاب 207 شفاف – ام جی ( کارتن 100

59,600 تومان

بشقاب 207 صورتی – ام جی ( کارتن 10

59,600 تومان

بشقاب 207 قرمز – ام جی ( کارتن 100

59,600 تومان

بشقاب 207 نارنجی – ام جی ( کارتن 1

59,600 تومان

بشقاب 7 خانه -ترمه (بسته 150 عددی)

بشقاب 7 خانه -ترمه (کارتن 600 عددی

بشقاب رنگی pet -آذران ورق (کارتن 6

بشقاب رنگی pet-آذران ورق(بسته 20 ع

بشقاب رنگی بسته بندی-پرهام (کیسه 5

بشقاب رنگی بسته بندی-پرهام(بسته 25

بشقاب کاغذی گلاسه طرح 1 - بلوط سبز

بشقاب کاغذی گلاسه طرح 2-بلوط سبز(ب

بشقاب گلاسه طرح دار -بلوط سبز(کارت

بشقاب گیاهی -آملون(بسته 200 عددی)

72,000 تومان

بشقاب گیاهی _آملون(بسته 12 عددی)

4,320 تومان

بشقاب گیاهی _آملون(کارتن 312 عددی)

112,320 تومان

بشقاب آلومینیوم گرد-پارس(کارتن 500

بشقاب آلومینیومی کد501-پارس(کارتن1

352,000 تومان

بشقاب خورشت خوری آبی سه گوش – کوشا

5,110 تومان

بشقاب خورشت خوری بنفش سه گوش – کوش

5,110 تومان

بشقاب خورشت خوری رنگی سه گوش – کوش

153,300 تومان

بشقاب خورشت خوری سبز سه گوش – کوشا

5,110 تومان

بشقاب خورشت خوری قرمز سه گوش – کوش

5,110 تومان

بشقاب خورشت خوری نارنجی سه گوش – ک

5,110 تومان

پیش دستی گیاهی -آملون (بسته 12 عدد

پیش دستی گیاهی _آملون(بسته 200 عدد

پیش دستی گیاهی کیک خوری-آملون(بسته

پیش دستی گیاهی_آملون(کارتن 420 عدد

کیک خوری گیاهی -آملون(بسته 12 عددی

3,120 تومان

کیک خوری گیاهی -آملون(کارتون 540 ع

140,400 تومان

پیش دستی و لیوان کاغذی 200 سی سی (

پیش دستی و لیوان کاغذی 200 سی سی -

پیش دستی و لیوان کاغذی 200 سی سی -

پیش دستی و لیوان کاغذی 200 سی سی -

پیش دستی و لیوان کاغذی 200 سی سی -

پیش دستی و لیوان کاغذی 200 سی سی -

بشقاب کیک خوری چهارگوش لوکس مشکی –

150,750 تومان

مینی بشقاب 3 خانه – ترمه ( بسته 25

مینی بشقاب 3 خانه – ترمه ( کارتن 1

176,000 تومان

پیش دستی pet شفاف – آذران ورق ( بس

پیش دستی pet شفاف – آذران ورق ( کا

پیش دستی رنگی pet _آذران ورق (بسته

دیس بزرگ با درب -پارسه(بسته 50 عدد

دیس بزرگ با درب-پارسه(کارتن 500 عد

دیس کوچک با درب -پارسه(کارتن 500 ع

دیس کوچک با درب-پارسه(بسته 50 عددی

دیس تخت سفید-کاسپین(کارتن 500 عددی

340,000 تومان

دیس فوم - کاسپین(کیسه 400 عددی)

76,000 تومان

دیس فوم سفید 1321- پارت نگین(بسته

دیس فوم سفید 1321-پارت نگین(بسته 1

دیس فوم سفید 1411 -پارت نگین(بسته

دیس فوم سفید 1411- پارت نگین(بسته

جا گوشتی E1 1000 – فیروز بسپار ( ب

جا گوشتی E2 1000 – فیروز بسپار ( ب

جا گوشتی N3 1000 – فیروز بسپار ( ب

دیس 32 cm شفاف -آذران ورق (کارتن 6

دیس 32cm شفاف – آذران ورق ( بسته 6

دیس 32cm مشکی – آذران ورق ( بسته 6

دیس گیاهی بزرگ – آملون ( بسته 150

77,300 تومان

دیس گیاهی بزرگ – آملون ( بسته 6 عد

4,640 تومان

دیس گیاهی بزرگ – آملون ( کارتن 72

55,650 تومان

دیس گیاهی متوسط -آملون (بسته 6 عدد

4,110 تومان

دیس گیاهی متوسط -آملون(کارتن 84 عد

57,450 تومان

دیس گیاهی متوسط- آملون(بسته 100 عد

68,400 تومان

دیس 32cm مشکی – آذران ورق ( بسته 6

دیس 32cm مشکی – آذران ورق ( کارتن

دیس بیضی آبی بزرگ – کوشا ( بسته 4

5,850 تومان

دیس بیضی آبی کوچک – کوشا ( بسته 4

3,950 تومان

دیس بیضی بزرگ شفاف – کوشا ( بسته 4

23,000 تومان

دیس بیضی بزرگ شفاف – کوشا ( کارتن

575,000 تومان

درب پیرکس 1000 الگانس -کوشا(کارتن

42,000 تومان

درب پیرکس 1000 الگانس-کوشا(بسته 10

14,000 تومان

درب پیرکس 1500 الگانس – کوشا ( کار

72,000 تومان

درب پیرکس 1500 الگانس-کوشا(بسته 10

14,400 تومان

درب پیرکس 2500 الگانس – کوشا ( بست

32,950 تومان

درب پیرکس 2500 الگانس – کوشا ( کار

65,850 تومان

درب 145 پیاله 500 – کوشا ( بسته 50

درب 145 پیاله 500 – کوشا ( کارتن 4

درب ساده هلنسا 1000 شفاف – کوشا (

6,300 تومان

درب ساده هلنسا 1000 شفاف – کوشا (

100,800 تومان

درب ساده هلنسا 2000 شفاف – کوشا (

9,650 تومان

درب ساده هلنسا 2000 شفاف – کوشا (

115,800 تومان

اطلسی 100 رنگی – ام پی (بسته 100 ع

اطلسی 100 رنگی – ام پی (کارتن 1200

اطلسی 200 رنگی – ام پی (کارتن 1200

اطلسی 200 شفاف – ام پی (کارتن 1200

اطلسی 250 رنگی – ام پی (کارتن 1200

خورشتی رنگی زرد – ام پی (بسته 500

کاسه 200cc – اس پی (بسته 500 عددی)

کاسه خورشتی گیاهی 300 – آملون (بست

33,000 تومان

کاسه خورشتی گیاهی 550 – آملون (بست

64,800 تومان

کاسه گیاهی صدفی 1000 -آملون( بسته

2,820 تومان

کاسه گیاهی صدفی 1000-آملون(بسته 15

70,500 تومان

کاسه گیاهی صدفی 1000_آملون(کارتن 1

47,000 تومان

کاسه 1000 cc -تاب فرم (بسته 250 عد

کاسه 1000 شیری – تمیزی (بسته 150 ع

52,300 تومان

کاسه 250 شفاف-تمیزی(بسته 500 عددی)

31,400 تومان

کاسه 250 شیری – تمیزی (بسته 500 عد

31,400 تومان

کاسه 250cc – تاپ فرم (بسته 500 عدد

کاسه 300 شفاف-تمیزی(بسته 500 عددی)

45,100 تومان

خورشتی آبی – جام پلیمر (بسته 500 ع

خورشتی رنگی زرد – ام پی (بسته 500

خورشتی رنگی زرد – تاب فرم (بسته 50

خورشتی زرد – جام پلیمر (بسته 500 ع

خورشتی سبز – جام پلیمر (بسته 500 ع

خورشتی سفید – ام پی (بسته 500 عددی

درب خورشتی گیاهی 105 – آملون (بسته

44,000 تومان

درب خورشتی گیاهی 125 – آملون (بسته

81,200 تومان

کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب – آمل

4,510 تومان

کاسه خورشتی گیاهی 300 با درب – آمل

112,800 تومان

کاسه خورشتی گیاهی 300 – آملون (بست

33,000 تومان

کاسه خورشتی گیاهی 550 با درب – آمل

3,520 تومان

خورشتی بیرنگ شفاف – تاب فرم (بسته

خورشتی رنگی pp – عسل پلاست (بسته 5

67,500 تومان

خورشتی رنگی زرد – تاب فرم (بسته 50

خورشتی رنگی نارنجی – تاب فرم (بسته

خورشتی سفید pp – احدی (بسته 500 عد

خورشتی شفاف pp – احدی (بسته 500 عد

دوپرس 3cm سفید – آذران ورق (کارتن

دوپرس 3cm شفاف – آذران ورق (کارتن

دوپرس 4cm سفید – آذران ورق (کارتن

دوپرس 4cm شفاف – آذران ورق (کارتن

دوپرس 5cm سفید – آذران ورق (کارتن

دوپرس 5cm شفاف – آذران ورق (کارتن

ظرف فوم تک پرس -صنایع پلاستیک خوزس

ظرف فوم تک پرس -صنایع پلاستیک خوزس

فو م ساندویچی -پارس فوم(بسته 200 ع

فوم تک پرس -پارت نگین (بسته 300 عد

فوم تک پرس -کاسپین(کیسه 300 عددی)

48,900 تومان

فوم تک پرس ویژه -فوم پوششهای مصنوع

تک پرسی گیاهی درب دار_آملون (بسته

65,700 تومان

درب آلومینیوم ظرف غذا گیاهی – آملو

دوپرسی گیاهی درب دار_آملون(بسته 10

83,600 تومان

ظرف غذا سه خانه گیاهی -آملون (بسته

5,700 تومان

ظرف غذا سه خانه گیاهی -آملون(کارتن

136,990 تومان

ظرف غذا گیاهی با درب آلومینیوم _آم

دو پرس بلند سفید-تاک واریان(بسته 3

دوخانه سفید-تاک واریان(بسته 300 عد

دوپرس بلند شفاف- تاک واریان (کارتن

دوپرس کوتا ه شفاف -تاک واریان(کارت

دیس بیضی بلندB750-فیروز بسپار(بسته

دیس بیضی کوتاه B500 -فیروز بسپار(ب

ظرف آلومینیومی دوپرس با درب – کیمی

ظرف تک پرس – پارسیان ( بسته 50 عدد

ظرف تک پرس – پارسیان ( کارتن 1000ع

ظرف تک پرس-آلومینیوم پارس(کارتن 50

231,000 تومان

ظرف دو پرس با درب – پارسه ( بسته 5

ظرف دو پرس با درب – پارسه ( کارتن

پرفروش ترین ها

برندهای ویژه

تماس با ما

تلفن :91009933(10خط)

پست الکترونیک: [email protected]

تهران،سعادت آباد،خیابان جمشیدی،پلاک 11

تمامی حقوق محفوظ می باشد